Blue White Agency privātuma politika

Mēs cienām jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā Blue White Agency apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1. Kas ir datu pārzinis?

Blue White Agency tīmekļa vietnē personas datus uztur un pārzina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BLUE WINGS”, reģistrācijas numurs 40203462121, juridiskā adrese: Ēvalda Valtera iela 5-69, Rīga, LV-1021, e-pasta adrese: alina@bluewhiteagency.com, tālruņa numurs +371-29785825.

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, kurus esat pats sniedzis un kuri ir nepieciešami, lai izpildītu pasūtījumus, atbildētu uz atsauksmēm vai e-pastiem vai nosūtītu komerciālus paziņojumus:

– kad klients veic pieprasījumu mūsu tīmekļa vietnē (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, citi dati, ja tādi ir norādīti);
– piesakoties Blue White Agency jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai (e-pasta adrese, segvārds).

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes juridiskais pamats.

Mēs apstrādājam personas datus, kas mums sniegti, veicot pasūtījumu mūsu tīmekļa vietnē, tikai ar mērķi sazināties ar jums saistībā ar jūsu pasūtījuma izpildi. Apstrādes juridiskais pamats šajā gadījumā ir ar jums noslēgtā distances līguma sagatavošana un izpilde, kā arī grāmatvedības normatīvo aktu ievērošana.

Ja esat pierakstījies, lai saņemtu jaunumus un īpašos piedāvājumus no Blue White Agency, mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi un segvārdu, lai veiktu Blue White Agency komerciālos sūtījumus. Datu apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir jūsu piekrišana, kuru jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt un atteikties no turpmāku komerciālu sūtījumu saņemšanas, atlasot šo opciju savā pasta un ziņotāja lietotāja profilā.

4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam klienta personas datus līdz saņemam atteikumu un pieprasījumu tos dzēst.

Grāmatvedības nolūkos personas dati tiek glabāti pakalpojumu/rēķinu pavaddokumentos un grāmatvedības programmatūrā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

5. Kam mēs nododam personas datus?

Personas dati ir pieejami tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams personām, kuras ir tieši iesaistītas pasūtījumu apstrādē, sagatavošanā, izpildē un uzskaitē, atbilžu sniegšanā uz Jūsu pieprasījumu vai izteikto vēlmi, komerciālo paziņojumu nosūtīšanā un tīmekļa vietnes uzturēšanā.

Mēs varam sniegt personas datus kompetentajām valsts iestādēm pēc to pamatota pieprasījuma, ja to paredz piemērojamie likumi un normatīvie akti.

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Visi personas dati tiek glabāti Eiropas Savienības teritorijā.

6. Vai mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vietnes darbību un sniegtu jums jūsu izvēlēto pakalpojumu. Turklāt ar jūsu piekrišanu šī vietne var izmantot statistikas un sociālās sīkdatnes.

7. Kādas ir jūsu tiesības?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jums ir tiesības:
– pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
– pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu;
– pieprasīt apstrādes ierobežojumu;
– iebilst pret savu personas datu apstrādi;
– nepārsūtīt datus, ja piemērojams.

Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums, nosūtot mums pamatotu pieprasījumu uz augstāk norādīto pasta vai e-pasta adresi. Mēs uz to atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja nepieciešams, mums ir tiesības pieprasīt jūsu identitātes apstiprinājumu.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai rīcība, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu inspekcijā vai, ja nepieciešams, tiesā. Tomēr mēs būtu pateicīgi, ja vispirms sazinātos ar mums, ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi.

8. Personas datu atjaunināšana un nepieciešamība sniegt personas datus.

Ja jūsu sniegtajos personas datos ir kādas izmaiņas, lūdzam pēc iespējas ātrāk sniegt mums atjauninātus datus, lai mēs varētu nodrošināt pienācīgu apkalpošanu un ievērot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos datu apstrādes principus un mērķus.

9. Automatizēta lēmumu pieņemšana.

Informējam, ka jūsu dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai.

10. Privātuma politikas paziņošanas un grozīšanas kārtība.

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē https://bluewhiteagency.com/lv/blue-white-agency-privatuma-politika/

Mēs lūdzam jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šo Privātuma politiku, pirms iesniedzat klienta pieteikumu vai pierakstāties, lai saņemtu ziņas par Blue White Agency pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt un mainīt šo Privātuma politiku. Jaunākā Privātuma politikas versija vienmēr ir pieejama mūsu vietnē.